Makerfest@Jugendhaus

Vum 28. Juni bis 3. Juli kënnen Jonker an verschiddenen Jugendhaiser Workshops zu Themen wéi 3D Drock, Bitzen, Logo Design an villem méi maachen.

  • Nordstadjugend
  • Jugendhaus Woodstock vun Bäreldeng
  • Jugendhaus Ettelbreck
  • Jugendhaus Remeleng
  • Jugendhaus Mamer
  • Jugendwave Reimech
  • Jugendhaus Wooltz
  • Jugendhaus Diekirch
  •  Escher Jugendhaus